WPROWADZENIE

System Biblioteczny MATEUSZ, który u nas funkcjonuje, niesie ze sob± wiele mo¿liwo¶ci. Chcemy przybli¿yæ Pañstwu niektóre z nich.

DOSTÊPNO¦Æ POZYCJI

Czê¶æ ksiêgozbioru biblioteki jest dostêpna tylko na miejscu. Pozosta³e pozycje ksi±¿kowe oraz czasopisma mo¿na wypo¿yczyæ na okres 30 dni. Ksi±¿ki do wypo¿yczenia mo¿na zarezerwowaæ oraz obejrzeæ d³ugo¶æ kolejki oczekuj±cych. D³ugo¶æ kolejki do jednej pozycji nie mo¿e przekraczaæ 5 osób. Je¿eli dostêpne s± np. 2 egzemplarze danego tytu³u, maksymalnie wyniesie ona wtedy 2 x 5 - 10 osób.


W polu DOSTÊPNO¦Æ widzimy, czy mo¿na wypo¿yczyæ dan± pozycjê, czy te¿ jest dostêpna tylko na miejscu.

TWOJE KONTO

Po wybraniu tej zak³adki mo¿liwe jest zalogowanie siê do systemu. Z karty czytelniczej nale¿y przepisaæ jej NUMER i PIN (proszê pamiêtaæ o skasowaniu s³ów "NR" i "PIN" !) , a wówczas na ekranie wy¶wietlona zostanie strona z informacjami o stanie konta (np. czy nie jest zablokowane z powodu przetrzymania ksi±¿ek).


PROLONGATA PRZEZ INTERNET

Przesuniêcie terminu zwrotu (jednorazowo na okres 30 dni!) jest mo¿liwe je¿eli:
  • termin zwrotu jeszcze nie up³yn±³;
  • na pozycjê nie ma rezerwacji.

REZERWACJE PRZEZ INTERNET

Na pocz±tek nale¿y sprawdziæ dostêpno¶æ danej pozycji. Je¿eli wszystkie egzemplarze poszukiwanej ksi±¿ki zosta³y wypo¿yczone, wtedy mo¿emy dokonaæ rezerwacji. W tym celu musimy poprzez zak³adkê TWOJE KONTO zalogowaæ siê do systemu. Nastêpnie w katalogu szukamy pozycji i naciskamy klawisz ZAREZERWUJ.


SYGNALIZACJA DOSTÊPNO¦CI ZAREZERWOWANYCH POZYCJI

Kolor wiersza tabeli REZERWACJE oznacza:
  • ró¿owy - jeste¶my na dalszym miejscu kolejki oczekuj±cych;
  • ¿ó³ty - jeste¶my na pierwszym miejscu kolejki, pozycja jeszcze nie zosta³a zwrócona;
  • zielony - zarezerwowana pozycja jest do odbioru.

EDYCJA REZERWACJI

Istnieje mo¿liwo¶æ przed³u¿enia czasu rezerwacji ksi±¿ki. W tym celu nale¿y nacisn±æ klawisz PRZED£U¯ - rezerwacja zostanie przesuniêta o 30 dni. Je¿eli rezygnujemy z rezerwacji, wciskamy klawisz USUÑ.

HISTORIA WYPO¯YCZEÑ

Po zalogowaniu siê na swoje konto mo¿emy przejrzeæ historiê wcze¶niej wypo¿yczanych pozycji.